WUgenoten logo


Agenda > Professioneel

Geplande activiteiten

Er staat nog niks gepland in de agenda!


Afgelopen activiteiten

30 september 2015: Hooglerarenbijeenkomst over Bildung
De eerste hooglerarenbijeenkomst van dit academisch jaar vormde het startschot voor een serie discussies over het universitaire onderwijs in Wageningen. Cor van der Weele presenteerde enkele kernelementen van het ideaal van Bildung zoals dat door Von Humboldt is uiteengezet: goed academisch onderwijs is gericht op zelfontplooiing, waarbij er vooral belangstelling is voor onderwerpen die de eigen discipline overstijgen, en er veel ruimte is voor wijsgerige reflectie en verbindingen tussen kunst en wetenschappen. Cor plaatste de huidige discussie over Bildung in een historisch kader: met name na de Tweede Wereldoorlog was er een roep om kritische reflectie binnen de wetenschappen, hetgeen onder meer aanleiding was voor de instelling van Studium Generale.
Tiny van Boekel gaf een reactie waarin hij inging op de plaats die Bildung – in het bijzonder ethische en filosofische reflectie – in het Wageningse onderwijs krijgt. In de levendige discussie werden verschillende voorstellen gedaan hoe die reflectie nog verder kan worden ingebed. Een van de kanttekeningen is dat er in veel opleidingen op verschillende momenten aandacht aan wordt gegeven, maar dat de opbouw wel versterkt moet worden. Andere voorstellen waren: het initiëren van een certificaat dat verkregen wordt als aan een zekere hoeveelheid reflectie/kunstactiviteiten of cursussen is deelgenomen; breder 'adverteren' van colleges die wetenschap bieden 'over de disciplinaire grenzen heen', etc. In zijn afsluitende reflectie onderstreepte Arthur Mol het belang van de discussie. Het ligt in de bedoeling om het Bildungsideaal in de komende bijeenkomsten te verbinden met concrete onderwijskwesties en -vernieuwingen.


1 juli 2015: Hooglerarenbijeenkomst
Mede op verzoek van Tiny van Boekel hadden we dit keer een wat meer praktisch onderwerp, namelijk het gebruik van internet in de leeromgeving. Concrete voorbeelden van succesvolle projecten werden gegeven door Harry Gruppen en Arnold Bregt. Een belangrijke les is dat "e-learning" niet alleen bruikbaar is voor "afstandsonderwijs", maar vooral ook ondersteunend kan zijn voor klassikaal en zelfs lab-onderwijs. In de komende hooglerarenbijeenkomsten zullen we vaker naar kwesties in het onderwijs kijken, en dan met name ook ingaan op meer fundamentele vragen over wat we met universitair onderwijs beogen.


29 april 2015: Hooglerarenbijeenkomst
Op woensdag 29 april 2015 vond in Atlas een hooglerarenbijeenkomst plaats, waarin de positie van buitengewoon hoogleraren centraal stond. Dit was de derde bijeenkomst in het kader van de discussie over Science in Transition (zie http://www.scienceintransition.nl. Wageningen heeft relatief veel buitengewoon hoogleraren. Wat is de impact daarvan? Wat voor vragen roept het op? Martin Kropff gaf een overzicht van aantal buitengewoon hoogleraren aan onze universiteit. Het aantal is sinds 2005 beperkt gestegen (van 64 naar 72), waarvan er 21 zijn gefinancierd vanuit het bedrijfsleven (deze zijn met name bij AFSG te vinden). De rest is gefinancierd door overheid, maatschappelijke organisaties, en vooral DLO. Wouter Hendriks presenteerde positieve ervaringen met buitengewoon hoogleraren in zijn groep. Edith Feskens plaatste enkele kritische kanttekeningen als aanzet voor discussie. Behalve de kwestie van onafhankelijkheid, ging de discussie vooral ook over de spanning tussen de hoge eisen die gesteld worden aan tenure track, en de (niet altijd zichtbare) criteria voor buitengewoon hoogleraarschap. Belangrijke conclusie was dat meer transparantie en heldere communicatie over procedures noodzakelijk zijn.


3 december 2014: Hooglerarenbijeenkomst
De derde hooglerarenbijeenkomst van dit jaar vond plaats op woensdag 3 december 2014 in Atlas. Ook deze bijeenkomst was net als de vorige twee bijeenkomsten zeer geslaagd, met onderwijsfinanciering als belangrijkste onderwerp. Voorgesteld wordt deze bijeenkomsten vaker dan drie keer per jaar te laten plaatsvinden (de volgende bijeenkomst staat gepland in januari 2015). ’s Avonds stond de openhaardbijeenkomst voor nieuwe leerstoelhouders met hun partners bij Martin Kropff op het programma. Na de koffie (met heerlijke homemade appeltaart van Nynke Nammensma) en het voorstellingsrondje van alle aanwezigen, stond er voor de partners een borrel klaar in het sfeervolle huis van Johan en Thea van Arendonk. Bij Martin werd ondertussen enthousiast gediscussieerd tussen de hoogleraren. Na afloop hiervan was er een nazit met alle aanwezigen, wederom bij Martin.